KAPOSWAR
Társoldalak: bonyhadairsoft |  airsoftBB |  DDRAF |  nyugatairsoft |   
FŐOLDAL  HÍREK  LINKEK  JÁTÉKNAPOK  GALÉRIA  BEMUTATKOZUNK  TÖRTÉNET  FÓRUM 
ILYENEK VOLTUNK RÉG, BŰNÖSÖK KÖZT IS ÁRTATLANOK...

Gyer­tek ki ve­lünk hét­vé­gé­ken és ismer­jé­tek meg eme ragyo­gó já­té­kot.
Já­ték­na­pok me­nü­ben ta­lá­lod az ak­tu­ális idő­pon­tot, hely­színt. Fó­rum­ban kér­dezz és mi vá­la­szo­lunk.


Hét­vége a ki­kap­cso­ló­dá­sé. Le­hetsz a kert­ben, Plá­zá­ban kószál­hatsz, de a négy fal kö­zött is el­tölt­he­ted az idő­det. Mi vi­szont tu­dunk aján­la­ni neked egy jobb idő­töl­tést.

AIRSOFT... harci szimu­lá­ci­ós já­ték. Pró­báld ki ma­gad egy va­lós­nak tű­nő har­ci hely­zet­ben úgy, mint az élet­ben azok a ka­to­nák, akik az éle­tü­ket koc­káz­tat­ják. Ala­kítsd a játé­kot el­kép­ze­lé­sed sze­rint, légy tak­ti­kus és fő­ként be­csü­le­tes. Pa­rancs­nok­ként irá­nyít­ha­tod a har­ci egy­sé­ge­ket be­lá­tá­sod sze­rint és játsz új­ra egy meg­tör­tént har­ci cse­lek­ményt vagy egy tör­té­nel­mi ese­ményt. Ta­lálj ki ma­gad egy kül­de­tést, vá­lassz a kül­de­tés­hez egy al­kal­mas he­lyet és irá­nyítsd az em­be­re­ket.

Vál­to­za­tos te­re­pen, kü­lön­bö­ző ne­héz­sé­gi szin­ten vég­re­haj­tott fe­la­da­tok vár­nak. Mind­ez egy jó han­gu­la­tú ba­rá­ti tár­sa­ság­ban, sok-sok moz­gás­sal.


Név:
Jelszó: 
Regisztrálj...
PROMO, EGYÉNI ÉS MÁS

Bemutató video

Részletek az elmúlt évek eseményeiből. Present by Krunky.

TK.

Taktikai Airsoft kupa Csurgó

Lezzy vs. zsozso

Pisztoly bemutató. Akkor érdekesnek tűnt.

Gyöngyöspuszta

Kadarkút közelében egy tanyán.

Kezdetek 2006

Kezdetek. Taszár 2006

Picture Video By Balind

Emlékezetes képekből egy video összeállítás.

Első szülinapi játéknap

Ekkor voltunk 1 évesek, Bálind szervezett is egy jó játékot.

Új hozzászólások a fórumban.

Hozzászóló: zsozso
Téma: CSEVEGŐ
Időpont: 2018-08-07 09:26:06
Hozzászóló: zsozso
Téma: CSEVEGŐ
Időpont: 2012-05-15 18:51:19
Hozzászóló: barniw
Téma: CSEVEGŐ
Időpont: 2012-05-15 17:46:59
Hozzászóló: lac1
Téma: Csere-bere
Időpont: 2012-05-15 17:39:34
Hozzászóló: bizsi
Téma: Csere-bere
Időpont: 2012-05-15 15:39:18

Magunkról


2006. márciusában pár kí­ván­csi srác állt össze egy elha­gyatott, romos terü­le­ten, hogy ki­pró­bál­ja­nak szá­muk­ra még is­me­retlen já­té­kot. Kez­det­ben bőven elég volt tudni azt, hogy ez egy kato­nai szimu­láci­ós já­ték, melyet lég­dugattyús fegy­verrel ját­sza­nak. A számító­gépes já­té­kok­ban ta­pasz­ta­la­tot szer­zett játé­kosok esze­veszett rohan­gálás köze­pette "locsolták" a BB-ket egymás felé.

Fegyve­rek minő­sége és tudása hagy némi kivánni valót maga után, de kez­désnek, ismer­kedés­nek jó volt. A lényeg, hogy ez a csapat első al­ka­lom­mal sze­rel­me­se lett a já­ték­nak. Baráti körben gyorsan is terjedt a hír, jöttek a kíván­csiak szép­szám­ban, így kiala­kult egy stabil baráti kör, akik hétről- hétre össze­jön­nek, hogy hódol­janak az AIRSOFT-nak.

Három év táv­latá­ban kije­lent­hetjük, hogy ez a csa­pat ala­pí­totta és ho­no­sí­totta meg megyén­kben az Airsoft spor­tot. Mostan­ra tapasz­talt és jól össze­csi­szo­lódott játé­kos­tár­sak min­den hét­végén űzik ezt a spor­tot kö­szön­ve ezt a já­ték sze­re­te­tének és azon em­beri érté­keknek, ame­lyek miatt még min­dig szí­ve­sen ta­lál­koz­nak nem csak a pályán, hanem hét­köz­ben ba­ráti össze­jöve­tele­ken is.

Érdeklődőknek és jelentkezőknek

Csapatunk szívesen lát minden ér­dek­lő­dőt és le­en­dő játé­kost. Kér­dé­sei­tek­re kész­séggel vá­la­szo­lunk a fó­rum­ban, amennyiben csat­la­koz­ni sze­ret­nél, előtte feltétlenül olvasd el a "SZABÁLYOK" menüpont alatti fontos kiegészítéseket, ill. a fórumban ta­lál­ható Magyar Airsoft Szabályzat 2008 doku­mentumot.
További in­for­má­ció­kat és álta­lános jel­legű kérdésekre választ a "GYIK" (Gyakran ismételt kérdések) menü­pont alatt találsz. Érdemes a "LINKEK" között is keresgélni, itt hasznos weblapok címeit gyűjtöttük össze.
Tájé­kozódj az airsoft fegy­verek be­szer­zésének lehető­ségei­ről va­la­mint ru­házat, tarto­zé­kok és védő-fel­szere­lésekről. Kel­lé­kek több­nyire Buda­pesten szerez­hetők be.

Nagyobb összejövetel

2010.10.24. Immár sokadik alka­lom­mal láto­gat­tunk el a BASE pályá­jára, és vár­tuk az újabb össze­csa­pást. A meg­lepetés leg­először a parko­lóban tör­tént, hiszen a fiúk egy hihe­tetle­nül igé­nyes par­koló, il­letve pihenő részt ala­kítot­tak ki. Ezután eliga­zítás, és a másik új dolog, az élő Medic rend­szer. Per­sze senki nem akar­ta vállal­ni először, aztán csak talál­tunk 2-2-em­bert csapa­ton­ként. A Játék nagyon össze­tett volt, először 3 ládát kel­lett meg­szerez­ni, aztán az ezek­ben elrej­tett infó­val a másik csa­pat bázi­sát megtá­mad­ni, elfog­lal­ni, illet­ve megtar­tani 30 percig.

A harc jó ütem­ben folyt, sőt a medic-ek mikor bele­jöt­tek a fe­la­da­tuk­ba, egyre gyor­sabb lett. A szer­ve­zők is cso­dál­koz­tak, mikor az egész na­posra hir­de­tett já­ték du. 2-re már vége is lett. Bár min­denki nagyon elfá­radt, egyben meg­egyez­tünk, nagyon jó játé­kot hoz­tak össze ismét a BASE tag­jai.

Köszönjük.

©2009, KAPOSWAR Minden jog fenntartva.
Ajánlott felbontás 1024x768 IE böngészővel.